Amaç – Katılan kuruluşların ülkeleri ve/veya bölgelerindeki Okullardaki ABA entegrasyonu ile ilgili temel yaklaşımlar üzerine karşılaştırmalı bir çalışmanın gerçekleştirilmesini öngörür.

Hazırlanma zamanı – Aralık 2016 – Mayıs 2017.

Bu metodolojinin ana etkisi:

  • Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde- Otizm sendromu veya duygusal ve davranışsal bozuklukları olan çocukların en önemli yönünü göstermek;
  • Pedagoglar için – ABA unsurları için eğitimde uygun araçlar edinmek. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarının eğitimine bakış açısındaki benzerlik ve farklılıklarını görüntüleme ve tanımlama;
  • Veliler için – pedagogları anlama ve çocuğun eğitimi için uygun öneriler verme.

Metodoloji:

Çok dilli araştırma –Ortak kurumlar ve kuruluşlar ülkelerinde ve / veya bölgelerinde ilgi uyandırmak ve anlayışı kolaylaştırmak amacıyla anketler yapmıştır. Toplanan bilgiler, nicel ve nitel verilere ilişkindir.

İncelenen başlıca hususlar şöyledir:

– Okullarda ABA stratejisi ve olumlu tutum hakkında farklı görüş;

– Müfredatta ABA entegrasyonu: ABA’nın özel eğitim müfredatıyla okul entegrasyonu. İmkanlar ve gerçekleşmeler. Okulların ABA’nın pozitifliğiyle ilgili farkındalığı, öğrenme ve öğretmenin kalitesi üzerine etkiler. Okul topluluğunun tutum ve davranışları;

– Sürekli Mesleki Gelişim: ABA’da devam etmekte olan mesleki gelişim için okulların kararlılığı;

– BİT, ABA e-öğrenimini için kullanıyor. BİT’in kişisel becerileri geliştirmek için nasıl kullanılabileceği konusunu personelin net bir şekilde anlaması – her ülkenin gerçekliği;

– Kaynaklar ve altyapı: Okullar, belirli öğrenme ortamlarını desteklemek için donanım, yazılım ve altyapı da dahil olmak üzere ABA kaynaklarını uygularlar ve ABA’nın gelişim planlarını okul politikasında belirtildiği şekilde yansıtırlar.

– Ortak, başarı / başarısızlık nedenlerini araştırmak ve temelinde duran mekanizmaların potansiyel iyi uygulamaları için dersler öğrenmek için olacaktır.

– Her ülkedeki yasal çerçeve.

 

Her ortak ülkedeki çalışmaların bölümleri aşağıdaki gibidir:

  1. Yasal temelleri ve imkanların analizi.

Amaç – hukuk sisteminin otistik çocuğun eğitimine, entegrasyonuna uygunluğunu gerçekleştirmek ve okulların fizibilitesini ve ABA’yı kullanmaya yönelik farkındalığını aramak.

Bu bölüm, yer alan ülkelerde yürürlükte olan otistik ya da özel ihtiyaçları olan çocukların haklarının eğitimi, entegrasyonu ve korunması için temel yasal temelleri sunmayı amaçlamaktadır.

Her ülkenin analizi ve analiz edilen belgeler listesi, araştırmanın sonunda eklidir..

  1. Eğitimciler ve ebeveynler için anketler.

Amaç – ABA’nın faydalarını görmek için ebeveynleri ve öğretmenleri tanımlamak ve karşılaştırmak, çocuklar için gerçek kullanım ve çocukların okula devam etmelerinde olası kullanımları.

Bu çalışma, altı ortak ülkenin öğretmenleri ve ebeveynleri / bakıcıları üzerinde uygulanan anket sonuçlarını içermektedir.

145 öğretmen ve 179 anne-babaya anket uygulanmıştır.

  1. Yarı yapılandırılmış görüşmeler / vaka çalışmaları.

Amaç: Bu bölümün odak noktası, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların eğitimsel tedavisini sunmak ve BİT araçları ile ABA metodunun uygulanması veya kullanım ihtiyaçlarına yönelik perspektifleri ortaya çıkarmaktır.

Gerçek durumun bir referans çerçevesi ve okullara özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitimini destekleme amaçlı projelerin uygulanması imkânı elde etmek için uzmanlaşmış okul personeli veya otizm uzmanlarına yönelik yarı yapılandırılmış görüşme hazırladık.

Vaka çalışması yarı yapılandırılmış görüşme, izlenen çocukların ve ailelerinin durumunu (sosyal devlet desteği, çevre ile aile ilişkileri, iletişim, BİT araçlarını kullanma ve kurumların çocuğun ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını) açıklayan bir giriş bölümünden ve ABA ve BİT araçlarına odaklanan 10 açık soru.

Hazırlanma zamanı – Nisan 2017.

Hedef grup sayısı (ASD ile çalışan öğretmenler) – 13.