Tikslas – atlikti lyginamąjį tyrimą dėl esminių ABA integracijos į mokyklą galimybių, dalyvaujančių organizacijų šalyse ir (arba) regionuose.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2016 gruodis -2017 gegužė.

Galimas šios metodologijos poveikis:

  • Švietimo sistemai vietiniu, regioninių ar nacionaliniu lygmeniu – parodyti svarbiausius autizmo sindromą ar emocijų bei elgesio sutrikimų turinčių vaikų ugdymo aspektus.
  • Pedagogams – suprasti švietime tinkamas priemones taikyti ABA elementus. Taip pat sužinoti tėvų požiūrį ir identifikuoti panašumus ar skirtumus vaikų ugdyme.
  • Tėvams – suprasti pedagogų požiūrį ir pateikti tinkamus pasiūlymus jų vaikų ugdymui.

 

Metodologija:

Daugiakalbis tyrimas – kiekvienas partneris atliko tyrimus savo gimtąja kalba, siekiant palengvinti supratimą dalyvaujančių organizacijų šalyse ir (arba) regionuose. Surinkta informacija yra susijusi su kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis.

Orientuotasi į pagrindinius aspektus:

– Skirtingų požiūrių vizija: ABA strategija mokyklose ir teigiamas požiūris/vertinimas;

– ABA integracija į ugdymo turinį: ABA integracija mokyklos specialiojo ugdymo programose. Galimybės ir realizavimas. Mokyklos sąmoningumas, dėl ABA įtakos mokymosi ir mokymo, mokyklos bendruomenės požiūriui ir elgesio kokybei;

– Nuolatinį profesinį tobulinimąsi: Mokyklos įsipareigojimas/nusiteikimas nuolat tobulėti profesiniu požiūriu ABA srityje;

– IKT naudojimas ABA e-mokymosi kūrime.

Aiškus supratimas personalui, kaip IKT gali būti panaudota siekiant tobulinti asmeninius gebėjimus – aktualija kiekvienoje šalyje;

– Ištekliai ir infrastruktūra: mokyklos atitinkamas ištekliai ABA naudojimui, įskaitant įrangą, programinę įrangą ir infrastruktūrą konkrečiai mokymosi aplinkai ir atspindėti planus ABA vystymo, kaip nuoroda mokyklos politikai.

– Partneris sieks išsiaiškinti sėkmės/nesėkmės priežastis ir išmokti pamokas galimai naudingai taikyti priemones, kurios yra jų pagrindu.

-Teisinė sistema kiekvienoje šalyje.

 

Studijos dalys kiekvieno partnerio šalyje yra sekančios:

  1. Teisinės bazės ir galimybių analizė.

Tikslas – išsiaiškinti teisinės sistemos tinkamumą autistiško vaiko ugdymui, integracijai ir atskleisti mokyklų galimybes, sąmoningumą taikyti ABA.

Ši dalis skirta pristatyti švietimo teisinę bazę, integraciją ir autistiškų ar specialiųjų poreikių turinčių vaikų teisių apsaugą, visose tyrimą atliekančiose šalyse.

Kiekvienos šalies analizė ir naudotų dokumentų sąrašas pridedamas tyrimo pabaigoje.

  1. Tėvų ir pedagogų apklausa.

Tikslas – išsiaiškinti ir palyginti tėvų ir pedagogų požiūrį apie ABA naudą, taikymą vaikui ir galimą taikymą vaiko lankomoje mokykloje.

Šis tyrimas apima apklausos rezultatus, kutie pateikti pedagogų ir tėvų/globėjų šešių projekto partnerių šalių.

Klausimynus užlipdė 145 pedagogai ir 179 tėvai.

  1. Pusiau struktūruotas interviu/atvejo analizė.

Tikslas: šiame tyrimo skyriuje daugiausia dėmesio skiriama autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų pedagoginiam gydymui ir išsiaiškinti ABA metodo su IKT priemonių taikymo perspektyvas ar poreikį taikyti.

Parengėme pusiau struktūruotą interviu  orientuotą specializuotam mokyklų personalui ar autizmo srities ekspertams, siekdami gauti realios situacijos ir galimybių įgyvendinti projektus, skirtus mokykloms remti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų mokymą.

Atvejo analizė ir pusiau struktūruotas interviu susideda iš įžanginės dalies, kurioje paaiškinama vaikų ir jų šeimų padėtis (valstybinė socialinė parama, šeimos ryšiai su aplinka, komunikacija, nuomonė apie IKT priemonių naudojimą ir kaip institucijos atitinka vaiko poreikius) ir 10 atvirų klausimų, susijusių su ABA ir IKT įrankiais.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2017 balandis.

Tikslinės grupės narių skaičius (pedagogai, kurie dirba su ASD) – 13.