Στόχος – Προβλέπεται η υλοποίηση μιας συγκριτικής μελέτης για τις βασικές προσεγγίσεις ένταξης της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) στα Σχολεία στις χώρες και/ή στις περιοχές των συμμετεχόντων οργανισμών..

Χρόνος Προετοιμασίας- – Δεκέμβριος 2016 – Μάιος 2017.

Η βασική επιρροή αυτής της μεθοδολογίας:

  • Για την εκπαιδευτική κοινότητα σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο – να δείξει την σημαντικότερη διάσταση του αυτιστικού συνδρόμου ή τις συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές ενός παιδιού.;
  • Για τους παιδαγωγούς – να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία για τη εφαρμογή των στοιχείων της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) στην Εκπαίδευση. Επίσης να γνωρίσουν την θέση των γονιών και να ταυτοποιήσουν ομοιότητες ή διαφορές και να λαμβάνοντας υπόψη την εκπαίδευση του παιδιού.;
  • Για τους γονείς – να αντιληφθούν την θέση των παιδαγωγών και να κάνουν τις κατάλληλες συστάσεις για την εκπαίδευση του παιδιού τους..

Μεθοδολογία:

Πολύγλωσση έρευνα –κάθε εταίρος του προγράμματος έχει πραγματοποιήσει έρευνα στη
μητρική του γλώσσα ώστε να διευκολύνει την επαρκή αντίληψη στις χώρες και/ή στις περιοχές
των εταίρων. Η έρευνα περιελάμβανε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία..

Οι κύριες πλευρές που εξετάστηκαν είναι οι ακόλουθες:

– Η διαφορετική οπτική σε σχέση με τη στρατηγική της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) στα σχολεία και η θετική αντιμετώπιση;

– Ένταξη της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) σε όλο το πρόγραμμα μαθημάτων της ειδικής εκπαίδευσης. Δυνατότητες και υλοποίηση, θετική επίδραση της ΑΒΑ στην ποιότητα της μάθησης και της διδασκαλίας. Η στάση και η συμπεριφορά της σχολικής κοινότητας.;

– Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη: Σχολική δέσμευση για συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ).;

– Χρήση των ΤΠΕ στην δημιουργία e-learning για την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς ΑΒΑ). Σαφή αντίληψη από το προσωπικό για το πως μπορεί η χρήση των ΤΠΕ να βελτιώσει τις προσωπικές δεξιότητες – υφιστάμενη κατάσταση ανά χώρα- εταίρο.;

– Μέσα και υποδομή: Τα σχολεία διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή για χρήση των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου του hardware, του λογισμικού και της υποδομής για την υποστήριξη του ιδιαίτερου περιβάλλοντος μάθησης ώστε να εντάξουν την ΑΒΑ στο πρόγραμμα (σύμφωνα με την πολιτική του σχολείου).

– Οι εταίροι διερεύνησαν τους λόγους επιτυχίας/αποτυχίας και να μάθει για τις πιθανές σωστές χρήσεις των μηχανισμών που υπάρχουν στη βάση τους..

– Το νομοθετικό πλαίσιο κάθε χώρας-εταίρου.

 

Στάδια της έρευνας ανά χώρα/εταίρο:

  1. Νομοθετικό πλαίσιο και ανάλυση πιθανοτήτων.

Στόχος – να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του νομικού συστήματος στην εκπαίδευση του αυτιστικού παιδιού, η ένταξη και η αναζήτηση των δυνατοτήτων εφαρμογής στα σχολεία, η εξοικείωση στη χρήση της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ).

H ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση της ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση, την ένταξη και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών με αυτισμό ή με ειδικές ανάγκες των χωρών-εταίρων.

Η μελέτη κάθε χώρας έχει προστεθεί στο τέλος της έρευνας.

  1. Ερωτηματολόγια για εκπαιδευτές και γονείς.

Στόχος – να λάβουμε υπόψη και να συγκρίνουμε τις γνώμες των γονέων και των εκπαιδευτικών αναφορικά με την μέθοδο ΑΒΑ, να εξετάσουμε τη χρησιμότητα για τα παιδιά και την πιθανή εφαρμογή στο σχολείο..

Η μελέτη αυτή συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες των έξι χωρών-εταίρων του προγράμματος.

Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από 145 εκπαιδευτικούς και 179 γονείς.

  1. Συνεντεύξεις/μελέτες περίπτωσης.

ΣΤΟΧΟΣ: Το επίκεντρο αυτής της ενότητας της μελέτης είναι η απεικόνιση της εκπαιδευτικής αντιμετώπισης των παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού και η άντληση πληροφοριών για τις προοπτικές εφαρμογής ή τις ανάγκες αξιοποίησης της μεθόδου της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ.

Ετοιμάσαμε μια ημιδομημένη (κλειστού και ανοικτού τύπου) συνέντευξη την οποία ανέλαβε εξειδικευμένο προσωπικό ή ειδικοί στον αυτισμό για να επιτευχθεί ένα πλαίσιο αναφοράς σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και τη δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων στα σχολεία ώστε να υποστηριχθεί η εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η μελέτη περίπτωσης της συνέντευξης αποτελείται από ένα εισαγωγικό τμήμα το οποίο εξηγεί την κατάσταση των παιδιών και των οικογενειών τους (κρατική κοινωνική στήριξη, οικογενειακές σχέσεις με το περιβάλλον, επικοινωνία, η άποψη για τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ και πως τα ιδρύματα-σχολεία ανταποκρίνονται στις ανάγκες του παιδιού) και 10 ανοικτές ερωτήσεις επικεντρωμένες στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) και στα εργαλεία των ΤΠΕ..

Χρόνος Προετοιμασίας – Απρίλιος 2017.

Αριθμός της ομάδας στόχου (εκπαιδευτικοί που εργάζονται με παιδιά με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος (ASD) – 13.